KFUM's Institutioners historie

KFUM er en selvejende Institution bestående af Børnehave med bus, Fritidshjem og Ungdomsklub.

15.11.65

KFUM ansøger byrådet om køb af matr. 88 s.

14.12.65

Udvalget for økonomi og administration meddeler, at man vil være sindet at indstille til byrådet, at kommunen til KFUM sælger nævnte grund, med et areal på 6085 m2, på følgende vilkår: ….på grunden skal opføres en børneinstitution, indeholdende børnehave, fritidshjem og evt. vuggestue samt lokaler for KFUM’s ungdomsarbejde…..udover bebyggelsen skal af køberen anlægges og vedligeholdes (det omliggende areal) som legeplads….for børnene fra det omliggende bebyggelse….vil blive pålagt grunden servitut herom, således at dette areal til stadighed kan opretholdes som offentlig legeplads. ….kommunen sikrer færdselsret ad 2 veje fra Glarbjergvej. Kommunen skal have tilbagekøbsret til grunden til år 2050 eller senere for den nu fastsatte købesum af 6 kr. pr. m2….

14.12.65

I anledning af Byrådets skrivelse til KFUM., S: Møllersgade 5, vedr. tilbud på matr. nr. 88s Randers købstads markjorde, meddeler lsf Vester-Petersen, at KFUM’s bestyrelse har vedtaget at acceptere tilbuddet om overdragelse til den anførte pris, der betales kontant, når bebyggelse af grunden påbegyndes.

25.10.66

Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen godkender planerne for opførsel af en institution omfattende et fritidshjem til 80 børn samt en ungdomsklub beliggende på Glarbjergvej i Randers.

19.09.67

Endeligt skøde. Bl.a.....grunden sælges til den selvejende institution (o.s.v.) med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Randers Kommune, i hvilket henseende bemærkes, at der ikke påhviler grunden servitut ifølge tingbogen ……købesum er fastsat til 36.510 kr., hvilken betales kontant….overtagelse af køberen d. 1. oktober 1967… På et tidspunkt udsender KFUM’s formand en rundskrivelse i kvarteret:

Vil De hjælpe os at hjælpe nordbyens unge ?

… den herboende befolkning repræsenterer den mest kompakte boligmasse i Randers –og er meget børnerig. Vor tids udvikling lægger større og større beslag på den unge husmoders arbejdsindsats – derfor har vi alle et ansvar over for de unge, der er overladt til sig selv uden for skoletiden. Det er her KFUM vil være med til at påtage sig sin del af den sociale opgave, som vi alle må være med til at løse….i håb om at De vil hjælpe os økonomisk, skal vi oplyse, at en repræsentant fra KFUM i nær fremtid vil henvende sig hos Dem.

19.04.68

Fra Vester-Petersen til bestyrelsen for….Direktoratet for….meddeler, at vedtægterne er klar til stadfæstelse, og at institutioner herefter vil opnå formel anerkendelse….tilføjelse om, at bestyrelsen består af så og så mange medlemmer, ”hvoraf én skal være en kvinde”….foreslår derfor udvidelse med et medlem, således at den omfatter 3 medlemmer valgt af KFUM’s bestyrelse, hvoraf én skal være en kvinde, samt yderligere et medlem, som Randers Kommune udpeger.

01.07.68

Marius Christensen ansat som leder

15.08.68

Finn Rasmussen indskrives som første barn i fritidshjemmet.

29.08.68

Direktoratet for Børne- og Ungeforsorgen til ingeniør Kr. Førland-Larsen: Ved. Etableringstilskud….samlede udgifter er anslået til 67.971,76 kr. for fritidshjemmet og 23.761,54 kr. for ungdomsklubben….forhøjelse af udgifterne til lederen i 1 måned 2.516,10 kr.….bevillingen for 1968/69 på 32.250, svarende til 35% af de anførte beløb… det er en forudsætning, at Randers Kommune yder en tilsvarende støtte.

22.02.69

Overskrift i avisen: Randers KFUM’s Ungdomsklub indbyder til bordtennisstævne.

01.04.69

Direktoratet for…efter at socialministeriet i skrivelse af 20. juni 1968 har godkendt direktionens indstilling om ændring i antallet af normerede stillinger…. 1 lederstilling i lønklasse 15….. 5 assistentstillinger i lønklasse B. hvoraf den ene…er beskæftiget 21 timer ugentligt…

17.07.69

Berigtigelsesbegæring fra boligministeriet….samlet anskaffelsessum 797.136,27 kr.…..Samlede håndværkerudgifter 582.000,00 kr.

1969

Overskrift i avisen: Et åndehul for børn og dyr….. har børnene blandt andet en hel lille landsby af selvbyggede huse og mulighed for at holde dyr….

25.04.73

Overskrift: Gode udsigter for KFUM’s Motorklub (KFUM’s Ungdomsklub)

28.04.73

Overskrift: Unge i Randers ønsker jord til go-cartbane….har allerede tre go-carts, men ingen bane.

01.07.73

Fra avisen: De har selv skabt det…..det er nu lykkedes KFUM’s Ungdomsklub og fritidshjem i Randers at komme et væsentlig stykke af vejen mod at skabe et samlingssted for børn og unge på gården ved Ndr. Fælledvej….i øvrigt uden kæmpe-investeringer fra det offentlige….Randers kommune har købt ejendommen, men det er børnene og de unge, bistået af enkelte voksne, der selv har skabt dette ”paradis”, hvis drift de ligeledes selv må sørge for…..det skal nok komme til at køre under den energiske leder Marius Christensen, hvis indsats har været uvurderlig i hvad der desværre kun kan betegnes som en kamp mod myndighederne, der var ved at kvæle projektet.

21.11.73

Overskrift: Fem mesterskaber til Randers KFUM’s Ungdomsklub

28.08.78

Overskrift: Ungdomsklub vil bygge sin egen speedway-bane…bygge speedwayknallerter op fra og i øvrigt arrange-re knallertundervisning på ”Solgården”….den nye ungdomsklub for eleverne i Randers Ungdomsskole får tilholdssted i KFUM-ungdomsklubbens lokaler på Glarbjergvej.

1978

Socialministeriet bevilger 40.000 kr. til etablering af speedwaybanen.

08.10.80

Enighed om gruppedeling i fritidshjemmet. Det næste års tid tilpasset huset dette.

31.07.89

Bestyrelsen foreslår byrådet, at børnetallet i fritidshjemmet ændres fra 91 til 71 børn og der oprettes en junior-klub til 26 børn i alderen fra 4.-7. skoleklasse.

01.10.89

Byrådet godkender forslaget, som medfører, at der ydes en anlægsbevilling på 125.000 kr. og at der for året 1989 ydes en tillægsbevilling på 6.600 kr. til driften af fritidshjem og juniorklub fra 1. okt. til 31. dec.

07.06.90

På en SSP-temadag på Nørrevangsskolen besluttes at iværksætte kurser med deltagelse af personalet fra både skole og daginstitutioner. Samarbejdet udbygges op gennem 90’erne til fælles gavn og glæde for børn og unge i området.

26.02.91

Nedsættelse af den øvre aldersgrænse i fritidshjemmet til 3. klasse.

05.03.91

Det sociale udvalg beslutter at give mulighed for udvidet dispensation til de tre fritidshjem i nordbyen, med henvisning til institutionens sociale balance og områdets karakter.

15.08.93

25 års jubilæum. Det fritidshjemmelavede springvand afsløret af fritidshjemmets først indmeldte barn.

02.05.94

Marius Christensen opsiger sin stilling med udgangen af juni måned.

11.05.94

Bestyrelsen anmoder Randers Kommune om lov til at fortsætte med en fælles bestyrelse for KFUM’s Fritidshjem og Solgården og at ansætte 2 ledere og 2 souschefer/afd.ledere. Dette godkendes.

01.05.96

Et nyt tiltag, -Busbørnehaven, starter med 20 børnehavebørn fra hele byen.

16.05.96

Den socialdemokratiske byrådsgruppe skriver til fritidshjemmet: Grundet store ventelister til daginstitutionerne, opfyldelse af pladsgarantien i sommeren 1997, ligestilling af folkeskolerne samt ledige pladser på Nørrevangs-skolen, foreslog Socialdemokratiet for en måneds tid siden at etablere en SFO på Nørrevangsskolen. I den forbindelse skulle Glentevejens samt KFUM’s Fritidshjem omdannes til børnehaver. Hvad angår fritidshjemmene har vi noteret os fritidshjemmenes og borgernes argumenter, hvorfor Socialdemokratiet ikke vil foreslå en omdannelse. Endvidere har vi erfaret, at Nørrevangsskolen ikke på bekostning af fritidshjemmene ønsker en SFO……

1996

Institutionerne ændrer til et overordnet navn: KFUM’s Institutioner.

31.05.96

Indvielse af Busbørnehaven.

1997

Børnehaven ”Hobbitterne” indrettes og indvies i det, der tidligere var fritidshjemmets ”stue 1”. –De resterende fritidshjemsbørn fordeles på de to tilbageværende stuer.

2000

Sidste hånd lagt på institutionens virksomhedsplan.

2005

Randers Kommune indfører i 2005 Randers-modellen. Institutionens første udviklingsmål er for dagafdelingerne: Mad og bevægelse og for ungdomsklubben: Sprog og omgangsformer.

Der indføres pædagogiske læreplaner for børnehaverne.

2006

Børnehaven kommer med i "Ressourcepædagogprojektet", som støttes af Familiestyrelsen i 3 år frem til sept.2009. De første pædagoger tager ICDP-uddannelsen og fokus rettes på anerkendende tilgange.

2008

Fritidshjemmet uddanner en familieklasselærer og kommer, sammen med områdets øvrige fritidshjem, med i et familieklasseprojekt på Nørrevangsskolen.

August 2008

Huset fejrer 40-års jubilæum

2009

Den første børnemiljøvurdering færdiggøres i maj 2009 og der arbejdes med et nyt aftalemål, som er "relationer"

Ressourcepædagogprojektet permanentgøres i Randers Kommune.

2010-2012

I store træk skal nævnes, at Institutionen i 2012 mistede juniorklubafdelingen. Denne blev sammen med Glentevejens juniorklub flyttet til Nørrevangsskolen sammen med personale fra de to klubber. Navnet er nu Oasen.

2013

Efter aftalemålet omkring "relationer" arbejdes der nu med "inklusion". Vi har i løbet af året mange inklusionstiltag i forhold til såvel børn på tværs i huset og forældrene.

i 2013 påbegyndtes en gennemgribende renovering af huset, både ude og inde. Der er etableret nyt og funktionelt køkken med hæve/sænkebord og i kælderen er der lagt "soft-gulv" i det store rum og de to små toiletter er slået sammen til et badeværelse. Udenfor er sandkassen overdækket og der er gravet en trampolin ned.

I 2013 udvidede vi endvidere fritidshjemmets åbningstid for de ældste børn om tirsdagen. Fra kl. 17 til 19 er der hygge, lektier og aktiviteter både i og udenfor huset. Også forældrene er velkomne.

I 2013 tog sprogarbejdet i børnehaven ekstra fart. Begrebet "LæseLeg" blev indført og alle børn deltager i små læsegrupper. Såvel børnehave som fritidshjem er sammen med flere af områdets institutioner og skoler udpeget til at deltage i et projekt, der hedder "Styrk Sproget".

2014

I 2014 er Børnehaven udtrukket til at deltage i et forskningsprojekt: Fremtidens Dagtilbud. Dette projekt løber over 2 år og inddrager også forældrene.

2015

Det nye aftalemål for 2015 og 2016 er udarbejdet. Overskriften er SAMMENHÆNGE og hovedfokus lægges på sprog og sproglig udvikling. Dette mål er lavet i samarbejde med Nørrevangsskolen, Lions Børnehus, Børnehaven og Fritidshjemmet Glentevej samt Jennumparkens Fritidshjem.

2016

Projekt Fremtidens dagtilbud afsluttes. Nyt aftalemål: Udvikling af social læring og udvikling af forældresamarbejdet. Samarbejde med områdets øvrige institutioner samt Nørrevangsskolen omkring overgange/sammenhænge. Fokus på Krop og bevægelse i hele kommunen.

Nye badeværelser til børnene og nyanlagte terrasser med blomsterkummer og loungeområde med flytbar bålsted.

Facebookgruppen: "KFUM's Institutioners opslagstavle" oprettes som en lukket gruppe og her lægges en masse billeder fra hverdagen op.

2017

Børnehaven og fritidshjemmet kommer med i Projekt Fremfærd som retter sig mod nyankomne forældre. Der udarbejdes i den forbindelse en manual til brug ved det første møde.

Fokus på sprog og kognition i hele kommunen

Vi tager fat i at arbejde systematisk og målrettet med "de gode gamle dyder", -både på voksen- og børneplan.

Vi har nu omkring 30 forskellige nationaliteter repræsenteret i huset og betragter mangfoldighed som værende en gave.

2018

Den helt store begivenhed var institutionens 50-års jubilæum. Her optrådte alle børn fra 32 forskellige nationaliteter i KFUM's Verdenscirkus, som Borgmester Torben Hansen bød velkommen til. Børnene havde øvet sig flere uger forinden og de høstede begejstrede bifald fra det store publikum. Borgmesteren fik overrakt en ny borgmesterkæde, fremstillet af børnehavebørnene.

Mange tidligere børn og personale kom til Åbent-hus. Heriblandt institutionens første leder, Marius Christensen.

Børnehaven har fået tildelt 1,3 millioner kroner til ekstra personaletimer, hvilket betyder, at vi nu i langt højere grad kan arbejde i helt små grupper.

Fokus i hele kommunen på Natur udeliv og science.

2019

Vi er i børnehaven naturligvis med i Randers Kommunes næste fyrtårnsprojekt, der nu stiller skarpt på sprog og har, som de øvrige institutioner i kommunen, i øvrigt modtaget "det Grønne Flag" fra Friluftsrådet, så nu gælder det om at sikre, at vi fortsat får lov at hejse det. Vi er så småt begyndt at se på "Den nye styrkede pædagogiske læreplan" i Børnehaven. Her har legen fået en ny central rolle.

I fritidshjemmet går livet sin vante gang med mange hyggelige og opbyggelige aktiviteter. Tirsdagsklubben for de ældste børn er et hit og vi glædes over, at det arbejde vi, i øvrigt i hele huset, har gjort og gør i forbindelse med "De gode gamle dyder" bærer tydelig frugt. Det bemærkes af udefrakommende gæster.

I klubben er stort set alt "ved det gamle" og det er både trygt og rart for medlemmerne, der tydeligt viser, at de kan lide at være her. Flere gamle medarbejdere er vendt tilbage. Det er vi glade for, for det er med til at understrege, at klubben er noget helt særligt.

Helt specielt er det i år med forældrebestyrelsen. Her har 3 af medlemmerne selv trådt deres barnesko her i huset. Det varmer de gamle medarbejdere og er virkelig berigende.

I Institutionsbestyrelsen er formandsstolen blevet forladt af Søren Tinggaard, der er flyttet til Kina. I hans sted er nu Lis Heldgaard indsat som formand.

 

2020

Vi var godt i gang med læreplansarbejdet, med fyrtårnsprojektet omkring sprog og med så meget andet, da Coronaen gjorde sit indtog i Verden og også her. 

Vi måtte, som resten af landet, lukke ned i en periode og da vi genåbnede var det, især for fritidshjemmet, noget af en udfordring. De skulle nemlig være på skolen, hvilket blev taget i stiv arm. Da vi så endelig blev samlet igen på Glarbjergvej var der mange restriktioner, der skulle overholdes. Bl.a måtte forældrene finde sig i ikke at måtte komme ind for at aflevere eller hente deres børn. Den del er sværest for forældrene :)  

Man siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det gælder også Coronaen. Vi har nemlig fundet ud af, hvor fantastisk det er, at være ude det meste af tiden. Børnenes fantasi blomstrer og de efterspørger ikke at komme ind. Vi har også draget den erfaring, at vi ikke behøver legetøj i de mængder, som vi hidtil har haft. Børnene er blevet bedre til at fordybe sig i legen.

Vi får opført en permanent læbygning på Bygger'n, fordi vi tænker, at vi altid fremover (også efter Coronaen) vil være meget mere ude.

2020 bliver også året, hvor der ansættes ny leder, da nuværende, Susanne Skytte, har valgt at gå på efterløn efter 37 år i huset.

2021

Året starter med at Claus Kannegaard-Krogsholt tiltræder som ny leder i huset. Claus er dog rimeligt godt bekendt med huset da han i 19 år har været ansat i Ungdomsklubben.
Coronaen fylder fortsat meget og har stor indflydelse på dagligdagen, men forårets komme giver fornyet håb. Det bliver dog sommerferie før fritidshjemsbørnene kommer "hjem" på Glarbjergvej efter flere måneder at have været i "bobler" og Corona-fritter på Nørrevangsskolens matrikel. 
Forældrebestyrelsen evaluerede sammen med personalet erfaringerne fra coronatiden - såvel positive som negative. Og blandt de positive var den udvikling som børnene havde været igennem qua at forældrene ikke måtte være indendørs i garderoben m.m.. Derfor blev det besluttet, at fortsætte med, at forældrene afleverer og afhenter ved fordøren. De primære fordele handlede om øget selvstændighed og selvhjulpenhed hos børnene, mere fordybelse, færre konflikter og højere hygiejne. Også i.f.m. indkøringen af nye børn var der gode erfaringer - her er reglerne dog mere individuelt sammensat.
Desværre betød corona, at Ungdomsklubben i længere perioder ikke kunne have åbent så i en periode flyttede Klubben udendørs på legepladsen - og var også opsøgende i nærområdet. 
På et af børnehavens grønne områder afsættes der et areal til "Vild med vilje", hvor biodiversiteten - og de grønne planter - får frit løb og vokseværk.
På et meget velbesøgt forældremøde i oktober er opbakningen stor og forældrebestyrelsen bliver for første gang i mange år på hele 8 aktive forældre. 
Året blev også brugt til en gennemgribende oprydning i skure, på loftet, i kælderen og på depoter - så flere containere havde i perioder plads på parkeringspladsen. Desuden blev kontoret og mødelokalet opdateret og der blev indkøbt en minibus til brug i hele huset.
KFUM's store bus - hvortil der manglede chauffør med kørekort - blev udlånt til Randers Kommune p.g.a. pladsmangel i institutionerne i den sydøstlige del af kommunen.
Og så sluttede året af med, at Sandra Gyde Rødbro blev ansat som souschef pr. 1. januar 2022