Aftalemål

Præsentation

Børn

Børnene i KFUM’s Institutioner kommer fra flere forskellige kulturer. Alt i alt har vi 25 forskellige nationaliteter repræsenteret, hvilket 100% er en gave i dagligdagen og på sigt vil komme børnene til gode, når de skal videre i livet, som jo er mangfoldigt.

Fysiske rammer

KFUM’s Institutioner er beliggende i Nordbyen. KFUM’s Institutioners fysiske rammer består af et langt hus opdelt med ”stuer” til børnehaver, fritidshjem og ungdomsklub samt for busbørnehavens vedkommende, en bus. Til trods for den sparsomme plads er huset indrettet funktionelt og hyggeligt. I kælderen findes bl.a. et veludstyret diskotek.

Udendørs er der en stor legeplads som er fyldt med udviklende legemuligheder, der er swimmingpool, rulleskøjte/basketballbane, fodboldbane, kælkebakke og bålplads foruden en masse legeredskaber.

Organisering

KFUM’s Institutioner er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune. KFUM’s Institutioner består af en busbørnehave, en børnehave, et fritidshjem og en ungdomsklub.

Børnehaven og busbørnehaven er begge normeret til 20 børn i alderen 3 - 6 år. Åbningstiden er fra kl. 6.30 til kl. 17.00 alle hverdage hele året. D. 24. og 31. december er de eneste lukkedage p.t.

Fritidshjemmet er normeret til 47 børn i alderen (5)6år til og med 3. klassetrin. Der er mulighed for at blive i fritidshjemmet udover 3. klasse, hvis der er et begrundet behov herfor. Fritidshjemmet modtager børn fra forskellige skoler, langt de fleste fra Nørrevangsskolen. Fritidshjemmet holder som børnehaverne åbent fra kl. 6.30 – 17.00 alle hverdage året rundt. Her er ligeledes lukket d. 24. og 31. dec.

Ungdomsklubben er normeret til 100 børn og unge i alderen 10-18 år. Ungdomsklubben har åbent tirsdag, fredag, lørdag og søndag. Ungdomsklubben har åbent for actionprægede aktiviteter på Solgården mandag kl. 17.00 – kl. 21.00 fra april til oktober. I vinterhalvåret holdes gruppen samlet i klubben på Glarbjergvej. Der møder 20-50 børn op på en almindelig klubaften.

Personale

Der tilstræbes i alle afdelinger, at der er en faglig kompetent personalegruppe bestående af begge køn. Der er i dagafdelingerne en overvægt af uddannede pædagoger, mens ungdomsklubpersonalet er bredere sammensat mellem pædagoger, lærere, socialrådgivere samt studerende og personer med helt andre baggrunde.

Det er især nødvendigt, at have meget fagpersonale ansat, idet kravene til skriftlighed er stigende.

Desuden skriver vi forholdsmæssigt mange underretninger til de sociale myndigheder og rigtig mange indstillinger til PPR.

Pædagogisk/faglig profil

Der er udarbejdet fælles værdigrundlag for hele huset, hvor nøglebegreberne er:

 • tryghed
 • nærvær
 • oplevelser
 • traditioner
 • integration
 • gode fysiske rammer
 • samarbejde i lokalområdet
 • forældresamarbejde
 • personalesamarbejde
 • anerkendelse og relationer

Vi lægger stor vægt på samarbejdet på tværs i huset. En proces mod ”det hele hus”, der til stadighed vil være behov for at udvikle. Meget får vi ”forærende” til gavn og glæde for mange børn og forældre ved, at børnene kan være hos os, fra de er 3 år, til de bliver næsten voksne. Det indgående kendskab, vi får til hinanden, er en styrke i forhold til samarbejdet. Overgangene fra én afdeling til den næste bliver ikke så svære, fordi alle kender hinanden i forvejen.

I forbindelse med optimale muligheder for en positiv integrationsproces for vore fremmedsprogede børn (og familier) kan vi se, at husets struktur og muligheder (også i kraft af en meget stabil personalegruppe) bevirker, at det vi gør, virker efter hensigten.

Vi har bestemte traditioner på tværs i huset, fælles julehyggedag og fælles grillaften med forældre og søskende, fælles spisning i ferier m.v.

I ferier ”slår vi huset sammen”, både børne- og personalemæssigt og udnytter dette, at der ind imellem ikke er så mange børn, til bl.a. at kunne drage ud med vores bus med blandede aldersgrupper.

Formidling til forældrene sker dels gennem daglig kontakt, dels skriftligt. I forhold til vore 2-sprogede familier må vi ofte benytte tolk, hvilket gør formidlingsdelen noget tungere. Ligeledes er det ikke altid tilfredsstillende ikke at kunne få alt skriftligt oversat til alle sprog.

Personaleressourcerne udnyttes optimalt ved, at man, i visse situationer, hjælper på tværs af afdelingerne. Dette betyder også, at den fælles ansvarsfølelse i forhold til alle husets børn er styrket.

Samarbejdet i lokalområdet er, siden en bestemmelse på et SSP-møde i 1990, blevet udbygget til fælles gavn og glæde for alle berørte parter.

I Nordbyen er der en speciel ”Nordbygnist” som man, når man først er blevet ”tændt”, ikke er i tvivl om, hvad handler om. Her er en udbredt fælles ansvarlighed i forhold til områdets børn og unge. Det er mindre væsentligt, hvem der tager hånd om, end at der bliver taget hånd om.

Heri er områdets SSP-samarbejde af stor betydning.

De senere år er samarbejdet med Nørrevangsskolens ledelse og personale udbygget kraftigt, både for børnehavernes og fritidshjemmets vegne, og breder sig nu ”som ringe i vandet”. Bl.a har vi nu indført et helt formaliseret samarbejde omkring indskolingsdelen, ligesom fritidshjemspersonalet også deltager i koordineringskonferencerne på skolen. Vi er også ofte fælles om netværksmøder, enten i skolen eller i institutionen. Herudover er ledere og personale faste deltagere og medarrangører til den årlige fælles spisning med nye kommende børnehaveklassebørn og deres forældre.

I Egehuset (0. og 1. klasse på Nørrevangsskolen) er tilknyttet 1 pædagog fra fritidshjemmet i 15 lektioner om ugen.

Desuden er det sådan, at fritidshjemmet, sammen med områdets øvrige fritidshjem, giver forældrene garanti for, at de får en fritidshjemsplads et af stederne, såfremt deres barn skal gå på Nørrevangsskolen.

Sammen med Nørrevangsskolen samt områdets øvrige fritidshjem er der etableret et Familieklasseprojekt.

Sammenhænge

1. Indledning

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.

Denne aftale gælder fra januar 2015 til december 2016, og aftalen er indgået mellem KFUM’s Institutioner og Randers Byråd.

2. Aftaleenheden

I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden f.eks. lovgrundlag, kontaktinformationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for 2015.

Kontaktinformation

Institution

KFUM’s Institutioner

Institutionstype

Børnehave, Fritidshjem og Ungdomsklub

Adresse

Glarbjergvej 107 A

8930 Randers NØ

Tlf.

89159410

E-mail

kfum@randers.dk

Leder

Susanne  Skytte

Lovgrundlag

Aftaleenheden drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Økonomi

Tabel over indtægter og udgifter for KFUM’s Institutioner (i kr.):

2015-priser

    Budget 2015

Personale

    5.189.190

Materiale- og aktivitetsudgifter

    268.947

IT, inventar og materiel

    149.780

Grunde og bygninger

    323.964

Indtægter

 

Total

    5.931.880

Tabellen viser budgettet for 2015. Budgettet består af posterne: Personale, materiale- og aktivitetsudgifter, IT, grunde og bygninger. Desuden er den samlede budgetramme for aftaleenheden opgjort.

3. Udviklingsmål for institutionen

Udviklingsmål

Sammenhænge i forbindelse med overgange, sprogarbejde og forældredeltagelse.

Baggrund

Temaet for aftalerne for Børn, Skole og Kulturområdet i perioden 2015 - 2016 er ”Sammenhænge”.

Det er vores ønske at synliggøre og understøtte arbejdet med at sikre sammenhængene i opgaveløsningen for børn og deres familier, så børn og familier i Randers Kommune oplever en sammenhæng i barnets opvækst, der sikrer barnet et bredt fundament videre i livet. Dette understøttes blandt andet af, at fagpersonalet omkring børnene har en indsigt, viden og forståelse for andre fagprofessionelles arbejde, og er interesserede i at samarbejde og udvikle opgaveløsningen med andre, til gavn for barnet og familien.

Under den overordnede overskrift ”sammenhænge” har vi valgt temaet Sprog og sproglig udvikling. Vi har et ønske om at have et øget fokus på understøttelse af børns sprog og sproglige udvikling, da forskning viser, at de børn, der har et veludviklet nuanceret sprog klarer sig bedre i livet.

Vi vil igennem vores pædagogiske arbejde, aktiviteter og nye tiltag i løbet af 2015 – 16 synliggøre, hvordan arbejdet med sammenhænge, overgange, sprogarbejde og forældredeltagelse får en betydning for det daglige arbejde med børn og deres familier og på sigt børnenes fremtidige uddannelsesmuligheder.

Der er i forvejen et tæt samarbejde mellem daginstitutionerne i området.  Dette samarbejde vil vi i udvide til også at omfatte Nørrevangsskolen og i fællesskab iværksætte nye tiltag, der sikrer sammenhænge, bedre overgange, forældredeltagelse og som understøtter og styrker børnenes sproglige udvikling.

Styrk sproget henvender sig primært til børn og familier med andet modersmål end dansk, men vi kan se, at aktiviteterne og idéerne udmærker sig til alle, så derfor vil vi bruge den ny viden til at iværksætte nye tiltag. Vi vil skabe sammenhænge ved at udarbejde en fælles overgangsprocedure, der giver en sammenhæng i børnenes skift mellem institutionstyperne samt involvere børn og forældre, så de oplever en fælles interesse i at skabe de bedste vilkår.

Siden foråret 2014 har vi deltaget i Projekt ”Styrk Sproget”, hvor vi i forvejen samarbejder med andre aftaleenheder i Nordbyen og hvor ét af temaerne netop er sammenhæng.  Via dette har vi indgået en aftale om at fortsætte dette samarbejde under aftalemålet, så vi også herigennem skaber sammenhænge for børn, forældre og personale.

Aftaleenhederne som indgår i samarbejdet er: Nørrevangsskolen, Glentevejens Børnehave, Glentevejens Fritidshjem, Jennumparkens Fritidshjem, Lions Børnehus og KFUM's Institutioner.

Målgruppen er Børn og unge i alderen 0 – 18 år og deres forældre, bosiddende i Nordbyen.

Initiativer

Nedenfor beskrives institutionens initiativer i forhold til udviklingsmålet.

 • Overgange: udvikling for procedure for bedre overgange mellem vuggestue, børnehave, fritidshjem og skole
 • Opmærksomhed på børns sproglige udvikling ud fra fælles mål institutionerne imellem
 • ·Øget fokus på forældredeltagelse
 • I børnehaven vægtes overgange mellem de enkelte stuers særlige tilbud. Herunder også overgange mellem børnehaven og fritidshjemmet i eget hus.
 • Særlig opmærksomhed på børneperspektivet.

4. Evaluering af aftalen

Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i plenum informerer om effekterne og erfaringerne fra arbejdet med aftalemålene.

Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle institutionens resultater og effekter af arbejdet med udviklingsmålet. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en vidensbaseret dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i forhold til det opstillede udviklingsmål.

Der er opsat tre overordnede effektmål, som alle aftaleenheder i Børn, Skole og Kultur arbejder ud fra:

 • Børn og unge oplever at de bliver inddraget aktivt i sammenhænge, de indgår i.
 • Familierne oplever, at de forskellige institutioner har et anerkendende børn og ungeperspektiv med fokus på ressourcer og potentialer.
 • Der er udarbejdet standarder omkring den enkelte institutions arbejde med sammenhænge. Med standarder menes en beskrivelse af procedurer der sikrer sammenhænge omkring og for barnet, den unge og forældrene

Derudover har den enkelte aftaleenhed opstillet følgende effektmål i forhold til det konkrete aftalemål:

 • Spørgeskemaer til forældre.
 • Børneinterviews
 • Sprogtest
 • Måling af forældrefremmøde og forældredeltagelse.